[spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Dolly-bakfiets garantievoorwaarden

1. Artikel 1 Garantie
1.1. Dolly-bakfiets.nl garandeert dat de Dolly bakfietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepaling.
1.2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Dolly bakfiets.
1.3. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen wanneer de Dolly bakfiets is aangeschaft bij een officiële Dolly dealer of bij Dolly-bakfiets.nl.
1.4. De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
1.5. De garantie is niet overdraagbaar.
1.6. De door Dolly-bakfiets.nl op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

2. Artikel 2 Garantieperiode
2.1. Dolly frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 3 jaar gegarandeerd op constructie en/of materiaalfouten.
2.2. Voor verende voorvorken en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in paragraaf 2.4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 2 jaar.
2.3. Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.
2.4. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/ of materiaalfouten.
2.5. Voor overige lak- en chroomdelen geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, Een garantie van 1 jaar.

3. Artikel 3 Garantie uitsluitingen
3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
3.1.1. De bakfiets heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon) na 3-4maanden na aanschaf een controle/onderhouds beurt gekregen.
3.1.2. De bakfiets heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon) binnen een jaar van aanschaf een onderhoudsbeurt gekregen
3.1.3. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de bakfiets dat niet overeenkomstig de bestemming is.
3.1.4. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht.
3.1.5. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende bakfiets of zijn onjuist gemonteerd.
3.1.6. Indien het bewijs van eigendom waaruit blijkt dat de fiets is aangeschaft bij een Dolly dealer of rechtstreeks bij Dolly-bakfiets.nl niet aanwezig is.
3.2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Dolly-bakfiets.nl voor schade aan (onderdelen van) de fiets en nevenschade als gevolg van:
3.2.1. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, zadels en versnellingen en/of het loslopen van de betreffende onderdelen.
3.2.2. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/versnellingskabels, banden, ketting en tandwielen.
3.2.3. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

4. Artikel 4 Garantie onderdelen
4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Dolly-bakfiets.nl is vastgesteld dat sprake is van een materiaal– en/of constructiefout, naar keuze van Dolly-bakfiets.nl worden gerepareerd dan wel worden vervangen. Eventuel kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
4.2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal– en/of constructiefouten bij frames gedurende drie jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.
4.3. Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Dolly-bakfiets.nl komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
4.4. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Dolly-bakfiets.nl voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

5. Artikel 5 Indienen van claim
5.1. Claims onder deze garantie dienen per email te worden ingediend incl kopie van de aankoopbon, onderhoudsfacturen en foto’s van de betreffende bakfiets.

6. Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1. Een door Dolly-bakfiets.nl gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Dolly-bakfiets.nl ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Dolly-bakfiets.nl strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Dolly-bakfiets.nl voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

[/spb_text_block]